Bari (Ba): M của Bari, Nguyên tử khối của Bari (Ba), Hóa trị Bari

M của Bari? Nguyên tử khối của Bari (Ba) là bao nhiêu?

Trong hóa học, bảng nguyên tử khối là một khái niệm quan trọng giúp chúng ta hiểu về cấu trúc và tính chất của các nguyên tố. Việc nắm vững giá trị nguyên tử khối của mỗi nguyên tố sẽ rất hữu ích cho việc học tập của học sinh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên tử khối của nguyên tố Bari (Ba), còn được ký hiệu là M. Vậy, M của Bari là bao nhiêu? Giá trị nguyên tử khối của Bari là bao nhiêu? Bari hóa trị mấy?

Nguyên tử khối Ba, M của Bari là bao nhiêu? Bari hóa trị mấy?

Bari là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Ba và số nguyên tử khối là 137.

Vậy:

Nguyên tử khối hay M của Bari là 137

Hóa trị của Bari là II (2)

Trong tự nhiên, Bari tồn tại dưới dạng một hỗn hợp gồm 7 đồng vị bền. Trong số các đồng vị này, đồng vị phổ biến nhất là 138Ba, chiếm tỉ lệ 71,7%.

Nguyên tử khối Ba, M của Bari là bao nhiêu?
Nguyên tử khối Ba, M của Bari là bao nhiêu?

Bari (Ba) và tính chất hóa học của Ba

Ký hiệu Bari

Bari, được ký hiệu hóa học là Ba, là một nguyên tố kim loại kiềm thổ có màu trắng bạc, dẻo và có thể rèn được. Trên Trái Đất, Bari chiếm tỉ lệ 0,0425% trong vỏ Trái Đất, và trong nước biển, nồng độ Bari khoảng 13 µg/L.

Nguyên tố này được tìm thấy trong các khoáng chất barit (sunfat) và witherit (carbonat). Bari có những đặc điểm sau: dẫn điện tốt và cứng hơn chì, khối lượng riêng nhỏ (3,5 g/cm3), nhiệt độ nóng chảy là 714oC và nhiệt độ sôi là 1640oC.

Tính chất hóa học của Ba (Bari)

Bari là một kim loại kiềm thổ có tính khử mạnh. Khi tác động lên Bari, nó sẽ chuyển từ dạng nguyên tử sang dạng ion Ba2+ và giải phóng 2 electron. Điều này có nghĩa là Bari có khả năng nhường đi hai electron để tạo thành ion Ba2+.

Bari có thể phản ứng với các phi kim như oxi và halogen. Khi phản ứng với oxi, hai nguyên tử Bari sẽ kết hợp với một phân tử oxi để tạo thành hai phân tử BaO. Khi phản ứng với halogen như Cl2, một nguyên tử Bari sẽ kết hợp với một phân tử Cl2 để tạo thành một phân tử BaCl2.

Bari cũng có thể phản ứng với axit. Với dung dịch axit HCl, một nguyên tử Bari sẽ phản ứng với hai phân tử HCl để tạo thành một phân tử BaCl2 và một phân tử H2. Với dung dịch HNO3, một nguyên tử Bari sẽ phản ứng với bốn phân tử HNO3 để tạo thành một phân tử Ba(NO3)2, hai phân tử NO2 và hai phân tử H2O.

Bari có thể phản ứng với hầu hết các axit, trừ axit sunfuric. Trong trường hợp này, khi Bari tác động với axit sunfuric, quá trình phản ứng dừng lại khi tạo thành một lớp muối không tan trên bề mặt, gọi là bari sunfat.

Bari cũng có khả năng tác động với nước. Ở nhiệt độ thường, một nguyên tử Bari sẽ phản ứng với hai phân tử nước để tạo thành một phân tử Ba(OH)2 và một phân tử H2. Quá trình này xảy ra mạnh mẽ và giải phóng khí hydro.