Khi BaTa Nitrat (AgNO3) phản ứng với Axetilen (C2H2) và Amôn (NH3), chúng ta sẽ thu được phản ứng như thế nào khi ba chất hóa học này được kết hợp trong thí nghiệm. Hãy cùng Tài Liệu Trọn Đời xem phương trình hóa học chi tiết cho C2H2 + AgNO3 + NH3 tại đây nhé!

Phản ứng hóa học C2H2 + AgNO3 + NH3

Phản ứng hóa học C2H2 + AgNO3 + NH3
Phản ứng hóa học C2H2 + AgNO3 + NH3

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

  • Trong đó:

C2H2: Axetilen

AgNO3: BaTa Nitrat

NH3: Amôn

C2Ag2: Bạc Axetylua

NH4NO3: Amoni Nitrat

  • Điều kiện phản ứng xảy ra:

Nhiệt độ phòng

  • Hiện tượng nhận biết:

Chất sản phẩm NH4NO3 (amoni nitrat), C2Ag2: Bạc Axetylua được tạo ra, các chất tham gia AgNO3 (bạc nitrat), C2H2 (Axetilen), NH3 (amoni), biến mất.

Bài tập ví dụ với từng chất C2H2, AgNO3, NH3

  • Ví dụ 1: Để nhận biết 2 khí không màu là C2H2 và C2H4 có trong các lọ riêng biệt, chúng ta sử dụng chất hóa học nào sau đây.

A. Dung dịch AgNO3/NH3

Xem thêm:  Lưu huỳnh (S): M của S, Nguyên tử khối của S, Hóa trị của S

B. Dung dịch Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Lời giải

Chọn đáp án A

  • Ví dụ 2: Sục 0,672 lít khí axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn qua 100ml dung dịch AgNO3 0,2M trong NH3. Khối lượng kết tủa thu được là?

A. 2,4g

B. 3,6g

C. 1,33g

D. 7,2g

Lời giải

Lời giải ví dụ 2

Chọn đáp án A

  • Ví dụ 3: Sục 0,896 lít khí axetilen và etilen ở điều kiện tiêu chuẩn qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thì xuất hiện 6 gam kết tủa. %V etilen trong hỗn hợp?

A. 37,5%

B. 62,5%

C. 50%

D. 80%

Hướng dẫn

Lời giải ví dụ 3

Chọn đáp án: A

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn