[Phương trình hóa học] H2SO4 + H2O – Viết và cân bằng

[Phương trình hóa học] H2SO4 + H2O - Viết và cân bằng

Khi Axít Sunfuric (H2So4) phản ứng với nước (H2O), chúng ta thu được những hợp chất nào? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình cân bằng phương trình hóa học H2SO4 + H2O như sau:

H2SO4 + H2O – Viết và cân bằng phương trình hóa học

H2SO4 + H2O - Viết và cân bằng phương trình hóa học

H2SO4 + 2H2O → 2H3O + SO4

Công thức liên quan H2SO4 và nSO3

H2SO4 + nSO3 → H2SO4.nSO3 (oleum)

H2SO4.nSO3 + nH2O → (n+1) H2SO4

Các bài tập vận dụng liên quan H2SO4

Ví dụ 1: Trong số các kim loại sau đây, kim loại nào không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu

Lời giải

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

2Na + 2H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + 2H2O

Đáp án: D

Ví dụ 2: Trong các dãy kim loại sau, dãy nào không bao gồm các kim loại không tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt

Lời giải

Đáp án: D

Nguồn tham khảo: bierelarue.com.vn